Projekty

 Název projektu: Proslov

Koordinátoři: učitelé Čj 9. ročníků

Charakteristika projektu:

Prostřednictvím tohoto projektu si žáci sestaví a prezentují proslov.

Projekt je určen pro žáky 9. ročníků

Přínos projektu:

Úkolem tohoto projektu je, naučit žáky vytvořit osnovu proslovu, vhodně využít jazykové prostředky a vybrat vhodný způsob prezentace.

Smyslem projektu je rozvíjet tyto klíčové kompetence žáků:

a)k učení - žák poznává smysl a cíl učení, posoudí vlastní pokrok

b)k řešení problémů (žák rozlišuje podstatné a nepodstatné informace, žák si uvědomuje problém, přemýšlí nad ním, hledá a vybírá řešení problému)

c)komunikativní- žák si rozšiřuje slovní zásobu žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu, naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

d)sociální a personální- žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém ve své tvorbě

e)občanské- žák toleruje názory ostatních lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je chopen vcítit se do situací ostatních lidí, přijímá a nabízí pomoc

f)pracovní - žák si plánuje svoji práci, se seznamuje s různými pracovními postupy a hledá jejich nejlepší uplatnění

Cíle a principy projektu:

Školním projektem žáci plní průřezové téma Mediální výchova a tyto okruhy:

MV 1 Kritické čtení a vnímání sdělení - hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;

MV 2 Interpretace vztahu sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce; hlavní rysy reprezentativnosti; vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující hodnotu, o kterou se sdělení opírá;

MV 4 Vnímání autora mediálních sdělení -identifikování postojů a názorů autora v mediálním sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu

 

Časové rozvržení projektu: 2 hodiny písemné přípravy, 2 hodiny natáčení na video, 2 hodiny hodnocení

 

Popis projektu:

Projekt bude probíhat v jednotlivých třídách pod vedením vyučujících předmětu Český jazyk.

Učitelé připraví učební pomůcky.

Učitelé předem seznámí žáky s průběhem projektu a způsobem hodnocení.