Mluvnice

 Učební plán do mluvnice pro 8.ročník

 

Výstupy Rozpracované učivo-pojmy

V písemném projevu zvládá pravopis syntaktický ve větě jednoduché i souvětí.

rozvíjející větné členy – předmět příslovečné určení, přívlastek, doplněk

přístavek

věty bezpodmětové a neslovesné

souvětí – druhy vedlejších vět

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí.

 věta jednoduchá
větný člen, skladební dvojice, grafické znázornění
základní větné členy
rozvíjející větné členy
věty bezpodmětové
souvětí
druhy vedlejších vět
souřadné spojení vět hlavních – významové poměry
zásady psaní čárek v souřadně spojených větách
souřadné spojení vedlejších vět

souřadné spojení několikanásobných větných členů

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech.

  tvoření slov
odvozování
skládání
zkracování

frazémy

Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

Přejímání z cizích jazyků

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

  podstatná jména – skloňování jmen cizího původu

slovesa – slovesné tvary, slovesný vid, třída a vzor

    

Využívá znalosti o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní její použití.

Vývoj jazyka- indoevropský jazyk, hlaholice, cyrilice, staroslověnština 

Jazykové rodiny- rozdělení slovanských jazyků, další evropské jazyky
 

Národní jazyk, mateřský jazyk,

Podoby jazyka:

Spisovná podoba jazyka

Nespisovná podoba jazyka

Nářečí- rozdělení

Obecná čeština, slang, argot