Sloh

Učební plán pro komunikační a slohovou  výchovu   

Výstupy

Rozpracované učivo

PT +KK

Metody, pojmy

Rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.

· praktické naslouchání, výchova k empatii

· formulace otázek na dané téma a aktivní vstup do rozhovoru (procvičování subjektivně zabarveného popisu)

První pomoc při zranění, telefonování s operátorem

Volné psaní, práce s básnickými texty,

Pojmy: básnické přívlastky, epiteton, personifikace, metafora, přirovnání

 

Dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

·  rozlišení různých komunikačních situací, základní mluvené žánry podle komunikační situace (úřední dopis, objednávka, úvaha, diskuze)

 

Situační hry, práce v PC učebně, Přepis úředního dopisu, objednávka CD, trika, knihy.

Úvaha- volné psaní

Diskuze- metoda fajka, váleček

Uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování

· vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu

· ( charakteristika liter. postavy)

 

1.kontrolní slohová práce

Divá Bára, pan Rybář atd. hrdina z individuální četby

Využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu: samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

· čtení jako zdroj informací, vyhledávání informací

· tištěná media, internet, encyklopedie/, (citát, referát)

 

Insert metoda

Referát v literatuře, individuální četba

Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

 

·  vlastní tvořivé psaní, komunikační žánry, (výtah, výpisky,výklad, úvaha)

 

 

Práce s odbornými texty- Dějepis Československo 1918-1938

Dějiny literatury

2.kontrolní slohová práce

Úvaha- volné psaní, na aktuální téma

 

OPAKOVÁNÍ   POJMŮ   ZE 7.ROČNÍKU

1. Alegorie- jinotaj,  vyjádření tající v sobě jiný smysl

2.Antonyma- slova opačného významu( den-noc) Pozor! Vždy stejný slovní druh

3. Apostrofa- básnické oslovení neživé věci ( Horo, horo vysoká jsi)

4. Archaismy- historická nebo zastatralá slova( škorně- dřeváky) většinou pro navození dojmu starobylosti

5. Básnický přívlastek- zvláštní, neotřelé vyjádření vlastnosti a jevu( zamrzlý čas)

6. Historismy- slova označující zaniklé skutečnosti ( halapartna)

7. Homonyma- slova souzvučná, stejně znějící mající však jiný význam (oko- paví, v polévce, pytlácké)

8. Ironie- posměšné vyjádření užitím slov opačného významu( Vy jste ale "šikovní", když jste rozbili ten talíř)

9. Metafora- básnické přirovnání na základě vnější podobnostidvou jevů( měl moře peněz)

10. Metonymie- přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti

11. Neologismy- nová, dosud málo vžitá slova( euroregion)

12. Odborné názvy( termíny)- slova či sousloví, která přesně a jednoznačně pojmenovávají skutečnosti určitého oboru. Soubor termínů jednoho oboru se nazývá odborné názvosloví  např. v medicíně, jazykovědě, fyzice  a další

13. Personifikace- zosobnění, metaforické přenesení lidských vlastností na zvířata a neživé věci (čas běží)

14. Přirovnání- básnický prostředek, který pojmenovává jev na základě podobnosti s jiným (štíhlá jako laň)

15. Rčení- úsloví, ustálené spojení slov s novým většinou obrazným významem ( vzal nohy na ramena)

16. Synonyma- různá slova se stejným nebo podobným významem. Synonymní řada- hezká, pěkná, půvabná, ladná, krásná nádherná. Dělíme je na

a) neutrální

b) citově zabarvená ( dívenka, holčička, ale také buchta( hanlivě zabarvená))

c) slohově zabarvená-hovorová (holka)- zastatalá( panna)- básnicky, knižně(děva)

17. Zdrobněliny- odvozená slova ozbnačující jevy menší, nebo citový vztah( domeček)(maminka)

1.slohová práce 8.ročník

Charakteristika literarní postavy

Přečteme si ukázku z knihy Jana Nerudy- Povídky malostranské.

Z jedné povídky si vybereme hlavního hrdinu.

Osnova:

Úvod- autor, název knihy, název povídky

Hlavní část - jak se jmenuje hlavní hrdina, kolik měl asi roků, kde žil, jaké bylo jeho povolání, vzhled (charakteristika vnější)

                - vlastnosti (charakteristika nepřímá) schopnosti, dovednosti, (charakteristika vnitřní)

                - zvyky (charakteristika přímá)

Závěr- Co si myslíte o hlavním hrdinovi. ( jenom 3 věty)

Pozor na: 1. Počet bodů osnovy= počet odstavců

               2. Opisování celých vět z ukázky

               

Projekt Realitní makléřka, Manažer prodeje aut (8. ročník)

Úkolem je:

- stručně, jasně, výstižně a v logickém sledu popsat dům nebo auto

 - zpracovat k projektu jednoduchou prezentaci složenou z fotografií

-  užívat vhodné odborné názvy a spisovné výrazy

Opakující se nedostatky:

-  nespisovná, citově zabarvená slova

- skáčete z popisu jedné části do popisu jiné bez logické návaznosti

- prezentace nemáte připravené, proto některé informace opakujete.

 - prodej začínáte cenou !!!

 Zadání 2.slohové práce

Pracujeme s odborným textem- Výtah

Postup práce:

1.  Vyber si text, který tě zajímá (máš k němu nějaký vztah).

2.  Pozorně si celý článek přečti.

3.  Prohlédni si obrázky a popisky k obrázkům.

4.  Čti text znovu a vyhledávej klíčová slova.

5.   Po přečtení každého odstavce si zapiš do osnovy klíčová slova, 

        spojení klíčových slov zapiš do osnovy

      (někdy je možné dva i více odstavců spojit v jeden bod osnovy)

6.  Některé informace u popisků obrázků jsou také důležité.

7.  Po sestavení osnovy začni psát výtah. Text je koherentní,

      to znamená, že věty v jednom odstavci na sebe alespoň částečně významově navazují.

8.  Po sestavení výtahu si text po sobě pozorně přečtěte.

Osnova: jeden odstavec = jeden bod osnovy!

 Počátek chovu papoušků v Evropě (výtah)

    Papoušci jsou přitažliví, jsou pestře zbarvení a umí mluvit.

   První papoušci byli dovezeni do Evropy z Indie Řeky a Římany. V masovějším měřítku byli importováni z Ameriky K. Kolumbem a tito ptáci dělali společnost šlechtě a později také chudině.

        Od 18.století se z Austrálie začínají dovážet andulky a rychle se rozšiřuje její chov. Je oblíbená pro své krásné zbarvení, rozmanitost, finanční nenáročnost a chovatelskou jednoduchost. Andulka se dokáže naučit až několik set slov. Je velmi rychle přizpůsobivá

        Andulky je možné dále barevně šlechtit. 

 

Zápis do sešitu pro 8.roč.

Výklad- má v mluvené podobě formu přednášky

Odborný- přísně se drží faktů, je postavený na znalosti odborných názvů

Popularizovný- je vhodný pro laickou veřejnost, vědeckou problematiku zjednodušuje tak, aby ji pochopil každý, ale nesmí fakta zkreslovat.

Úkol- odborně, ale formou popularizovaného textu nastudujte a napište výklad na téma:

Proč blechy štípou