Mluvnice

Ročníkový plán pro 6.ročník mluvnice

Výstupy

Žák:

Rozpracované učivo

Metody, pojmy

Měsíc

 Žák samostatně, vyhledává a pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a dalšími slovníky a příručkami

 

 

 

 

 

 

 

Žáci plynule, dostatečně rychle (dramaticky) čte různé druhy textů a spisovně vyslovuje a správně zapisuje česká a běžně užívaná cizí slova

- práce s jazykovými příručkami: SSČ a jeho částmi (seznam zkratek, slovní druh a význam hledaného slova, ustálené spojení slov.
 -obecné poučení o jazyce
(Národní jazyk, nářeční mapa)

-opakování učiva z 5.ročníku

 

 

 

-samohlásky a souhlásky

-spodoba znělosti

-slovní přízvuk

 

 -rozhovor, poslech ukázky
-skupinová práce
-u významu slov lze použít metodu stromu a kořene

 

 

 

 -práce s portfoliem

 - diagnostická prověrka

 

 

 

- vyrobíme si karty

- budeme si hrát se slovy

-naučíme se foneticky přepisovat slova např. zpěv /spjef/

-jako pomůcku budeme častěji využívat diktafon

-propojíme mluvnici s ukázkami krásné literatury

- napíšeme si diktát ve dvojících 

Září

 

 

 

 

 

 

 

 

 Září

 

 

 

 

Říjen a průběžně celý rok

 

 

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí

 

 

 

 

 

- podstatná jména( konkrétní, abstraktní, hromadná, pomnožná a látková)

-dvojné číslo

-přídavná jména ( druhy  a jmenné tvary) stupňování příd.jmen

-zájmena a jejich skloňování

-číslovky

-slovesa- podmiňovací způsob

 

 - věta jednoduchá, souvětí, zopakujeme si základní větné členy

- rozšíříme si druhy pomětu o všeobecný

- povíme si,  jaké druhy přísudku určujeme

- procviučíme si skladebné dvojice

- nové pojmy větný člen řídící a závislý, holý a rozvitý, rozvíjející větné členy: Pt, Pu,Pk

- souvětí a věta hlavní a vedlejší

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -vzájemný diktát, oprava ve dvojicích

- vzájemné učení

-ovocný koš- rozdělení pojmů, které si vzájemně vyměňují

 

 

- myšlenková mapa

 

 

 

 

 

Listopad-

Prosinec

Leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor- březen

 

 

 

 

 

 Duben- Květen

 

Celkové opakování

 - pololetní prověrka

 

 

 

Červen