Mluvnice

Výstupy: Žák Rozpracované učivo-pojmy

Využívá znalostí o jazykové

normě při tvorbě vhodných

jazykových projevů podle

komunikační situace.

Rozlišuje spisovný jazyk,

nářečí a obecnou češtinu a

zdůvodní jejich užití.

Jazykové rodiny

národní jazyk – obecná čeština, slang, argot

Rozlišuje spisovný jazyk,

nářečí a obecnou češtinu a

zdůvodní jejich užití.

Jazykověda- jazyky

Samostatně pracuje s

Pravidly českého pravopisu,

se Slovníkem spisovné češtiny a

dalšími slovníky a příručkami.

Jazykové příručky

podstatná jména přejatá

 

Spisovně vyslovuje česká a

běžně užívaná cizí slova.

Hlásky a hláskosloví

zvuková stránka slova a věty

Rozlišuje a příklady v textu

dokládá nejdůležitější způsoby

obohacování slovní zásoby a

zásady tvoření českých slov,

rozpoznává přenesená

pojmenování, zvláště ve frazémech.

Slovo, význam slov a slovních spojení

obohacování slovní zásoby

Stavba slova – dělení slov, zdvojené hlásky, střídání souhlásek

V písemném projevu zvládá

pravopis lexikální, slovotvorný , morfologický i syntaktický ve

větě jednoduché i souvětí.

Výjmenovaná slova

Pravopis vě/vje, mě/mně, ú/ů- doplňovací diktát

Předpony s, se, z, ze, vz

stavba slova( pojová mapa)- test

 

Slovní druhy- určování jmenných kategorií

podstatná jména( zvláštnosti kategorie rodu, životnosti)

-přejatá podstaná jména

-psaní velkých písmen (opakování)

Přídavná podstatná jména

psaní -í,-ý v přídavných jménech

psaní velkých písmen

stupňování přídavných jmen

Zájmena

-druhy, skloňování,

-rozšíření učiva zájmena jenž

Číslovky

Slovesa

- opakování slovesných kategorií

-rozšíření slovesných kategorií o třídu a vzor

Příslovce

Předložky, spojky, částice a citoslovce

-opakování

Věta jednoduchá

Větné členy

zvláštnosti větné stavby

Souvětí

druhy vedlejších vět

souřadné poměry

Zásady psaní čárky

Přímá a nepřímá řeč

Věty podle postoje mluvčího