Sloh

 

Učební plán do hodin komunikační a slohové výchovy

Výstupy

Žák:

Rozpracované učivo

Metody, pojmy

Měsíc

rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru.

· praktické naslouchání, výchova k empatii

· formulace otázek na dané téma a aktivní vstup do rozhovoru

Diskuze, telefonování, dopis, sms,

(Fajfka, váleček)

Září- říjen

rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj.

· kritické čtení a naslouchání

· rozpoznání manipulativního působení projevu

Reklama

(plakát)

Listopad

dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci.

· rozlišení různých komunikačních situací, základní mluvené žánry podle komunikační situace, objednávka

Objednávka, úvaha, fejeton

(Volné psaní, literární ukázky fejetonu)

Prosinec

odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru.

· prožitkové čtení, zážitkové na slouchání,

· porovnávání různých zdrojů informací a zaujímání postojů ke sdělovanému obsahu,

· tvořivé psaní

Vypravování- obsah filmu

(1. kontrolní slohová práce)- projekce filmu

Pojmová mapa

Leden- únor

v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči.

· prostředky nonverbální a paralingvální /zvukové prostředky/ souvislého projevu (proslov)

Proslov

(2. kontrolní slohová práce)

Prvky mediální výchovy- video záznam

Květen- červen

využívá základy studijního čtení – vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát.

· čtení jako zdroj informací, vyhledávání informací

· tištěná media, internet, encyklopedie

Referát do literatury

průběžně

Projekt Televizní noviny

Kritéria hodnocení jednotlivý televizních společností

1. Úplnost zpráv (počet a jednotlivé části televizních zpráv)- 20%

2. Propojenost zpráv s prezentací, která půjde v pozadí- 20%

3. Mluvnické a moderátorské schopnosti jednotlivých žáků- 40%

4. Celkový dojem- body určí šéfredaktorové jiných společností (redakcí) - 10%

5. Vlastní hodnocení- body určí šéfredaktor dané společnosti- 10%

 

Vyhodnocení projektu Televizní noviny.

Cílem bylo:

- splnit jeden z výstupů mediální výchovy

- zpracovat tištěné zprávy do televizní podoby

- pracovat v týmech na zadaném úkolu

- zpracovat prezentace ke zprávám

- vyzkoušet si moderátorské schopnosti a dovednosti

Dotace hodin: 6

Závěr: Projekt splnil výše uvedené cíle.

Kritéria hodnocení najdete ve složce třídy-9.B-sloh

 

Nejlepší televizní společnost můžete zhlédnout na:

https://www.youtube.com/watch?v=tSueUueBuAw

1. slohová práce, 9.ročník

Zadání: Převyprávět děj filmu Pianista

A. Sestavte osnovu (důležité pro vyprávění hlavní dějové linie), osnova by měla mít minimálně 6 bodů( jeden bod osnovy = jeden odstavec); slabším žákům s osnovou pomůžu !

B. Vlastní slohová práce

Pozor na

a) opisování z internetu

b) vzájemnou spolupráci

V obou případech hodnotím práci jeko nedostatečnou !

 2. kontrolní slohová práce Proslov

je zároveň projektem plnícím několik kompetencí a průřezových témat

Je kratší řečnický útvar, kterým se obracíme k posluchačům,

abychom je uvítali, něco vysvětlili, popřáli, zhodnotili a podobně.

Proslov se používá:

1. Při oslavách, při výročích a jiných významných událostech

2. Mají slavnostní charakter- pěkné oblečení

3. Důležité je zapůsobit na posluchače nejenom obsahem sdělení,

ale také citem( tj. způsob, jak svůj proslov řeknete)

Osnova:

1. Oslovení

2. Úvod- proč, za jakým účelem jsme se sešli a podobně

3. Hlavní stať- měla by se objevit řečnická otázka ( sám si

na ní odpovím, znovu oslovení)

4. Závěr- přání, poděkování rozloučení( pozor na odstavce,

V praxi odstavce znamení delší pauzu než obvykle)

Technika proslovu:

a) Přiměřené tempo řeči( to znamená ani pomalu, ani rychle)

b) Pravidelně dýchat a dělat častěji pomlky.

c) Zřetelně a dostatečně nahlas mluvit

d) S posluchači udržovat oční kontakt

 

Hodnocení:

50% známky obsah sdělení

20% známky verbální prostředky

20% vlastní hodnocení

10% neverbální prostředky( gestikulace, pohyby, kontakt očí,

oblečení a pod.)

 

Témata proslovů:

1. Proslov na svatbě k novomanželům

2. Proslov k narozeninám (jiné výročí)

3. Přivítání žáků prvních ročníků ve škole

4. Rozloučení žáků 9.ročníků se základní školou

5. Zahájení kulturní akce např. Jackové dětem, Slezské dny, výstavu obrazů a další

6. Zahájení exhibičního utkání v hokeji, fotbale spojené s otevřením nového sportoviště,

výročím narození nějaké sportovní legendy apod.

 

Další informace o projektu Proslov najdete ve složce projekty